image


دومین همایش جامعه نخبگانی استان مازندران


دومین همایش جامعه نخبگانی استان مازندران به میزبانی دانشگاه شمال آمل با نماینده نوابغ استان مهندس سپهر اکبرزاده با هدف نخبه پروری و تشکیل جامعه نخبگانی در استان برگزار شد.

دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

<p>&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;دومین همایش جامعه نخبگانی استان مازندران به میزبانی دانشگاه شمال آمل با نماینده نوابغ استان مهندس سپهر اکبرزاده با هدف نخبه پروری و تشکیل جامعه نخبگانی در استان برگزار شد. محوراصلی این همایش در رابطه با چگونگی اتصال علم دانشگاهی با صنعت است. در این همایش ابتدا مخاطبان با مباحث روز دنیا و اخبار تجارت بین المللی از جمله کارآفرینی، ارتباط دانشگاه با صنعت آشنا شدند تا بتوانند با جسارت دست به عملیات پژوهشی و توسعه علم بزنند تا باعث رشد و نمو علم و صنعت در ایران شوند. &lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;h3&gt;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;لذا مهندس بهنام عسگری (ریاست حامی نوابغ جوان) در رابطه با چالش های ورود به صنعت گفتند و در نهایت راه حل هایی در راستای حل مشکلات مرسوم ارائه دادند که در این راستا تعریف ایشان از جامعه نخبگانی، مجموعه ای از افراد معمولی می توانند کار یک فرد نخبه را انجام دهند. &lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;مهندس حسین بازرگان ( ریاست مرکز هواپایه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ) با بیان از 8 سال دفاع مقدس ایران اهمیت افراد نخبه و تاثیر گذاری اقتصادی این افراد سخنرانی کردند و همچنین نوآوری ایده تا تولید محصول و ارتباط دانشگاه با صنعت را بصورت مشخص سر لوحه فعالیت دانشجویان قرار دادند و در نهایت تعریف ایشان از نخبه، کسی است که فکر باز و خوش داشته باشد تا بتواند یک ایده را به محصول تبدیل نماید.&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;دکتر علیرضا محمدی ( مشاور اتاق ایران و فرانسه) از نوع نگاه دانشجویان اینکه چطور نوع نگاه می&amp;shy;تواند در زندگی باعث پیشرفت دانشجویان شود صحبت کردند و هر دانشجو با گسترش علم خودش می تواند سرمایه گذاری بالایی هم برای خودش و هم در اقتصاد ایران و دنیا انجام دهد.&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;مهندس سپهر اکبرزاده (نماینده استان مازندران) از چالش های دانشجویان در زمان مطالعاتی صحبت کردند و اینکه چگونه هر فرد معمولی به راحتی می تواند یک نخبه باشد. لذا تعریف ایشان از فرد نخبه، کسی است که ابتدا تصمیم به پیشرفت و ایده پروری می گیرد و در راستای آن تلاش می کند تا ایده ای را به محصول برساند.&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;</p>


خدمات مرکز