صعود قابل توجه ایران در سفر و گردشگری | نخبه ها
خدمات مرکز


صعود قابل توجه ایران در سفر و گردشگری
news-image


مجمع جهانی اقتصاد ( WEF )هر دو سال یك بار گزارشی را با موضوع رقاب‌ پذیری صنعت گردشگری و سفر منتشر می‌كند كـه در آن كشورهای جهان را از منظر شاخص‌های متعددی در این زمینه، ارزیابی و رتبه‌بندی، می‌كند .شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری بر اساس 4 مولفه اصلی شامل توانمندسازی محیط، سیاست‌های گردشگری، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی و فرهنگی اندازه‌گیری می‌شودكه هریك از آنها تحت مشخصه‌های جزئی تر نیز طبقه‌بنـدی مـی‌شـوند و در مجمـوع شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری 14 معیار را دربر می‌گیرد.

 

بر اساس گزارش مجمع‌جهانی اقتصاد در سال 2017 ، كشور اسپانیا برای دومین بار، رتبه اول را در شـاخص رقابـت‌پـذیری سـفر و گردشگری به خود اختصاص داده است. پس از آن كشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن (با جهش 5 پلـه ای)، انگلسـتان، ایـالات متحـده آمریكا (با تنزل دو پله ای)، استرالیا، ایتالیا، كانادا (با جهش یك پله ای) و هلند (با تنزل 4 پله ای)، به ترتیب رتبـه هـای دوم تـا دهـم شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری را به خود اختصاص داده اند.

 

ایران در سال 2011 رتبه 114 از بین 139 كشور، در سال 2013 ،با 16 پله صعود، رتبه 98 از بین 140 كشور، در سـال 2015 رتبـه 97 از بین 141 كشور و در نهایت در سال 2017 با 4 پله صعود، رتبه 93 از بین 136 كشور جهان را به خود اختصـاص داده اسـت.

 

امتیاز ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری 2017 ،معادل 4.3 اسـت كـه ایـن امتیـاز در سـال 2015 ،3.3 بـوده اسـت. همچنین رتبه ایران از جایگاه نهم در بین كشورهای خاورمیانه در سال 2015 به جایگاه هشتم در سال 2017 در ایـن گـروه صـعود كرده است. طبق گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد، با ورود 2.5 میلیون گردشگر بینالمللی به ایران و حدود 5.3 میلیارد دلار هزینه های پرداخت شده توسط آنها، متوسط دریافتی های ایران به ازای ورود هر گردشگر، 1.665 دلار بوده است.

به طور كلی؛ صنعت سـفر و گردشگری با ارزش افزوده حدود 1.10 میلیارد دلاری، سهم 5.2 درصدی از كل تولید ناخالص داخلـی ایـران را تشـكیل داده و بـا 476 هزار شغل، سهم 9.1 درصدی از كل اشتغال كشور را به خود اختصاص داده است.

منبع خبر:معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
کتاب آمارنامه صنعت پویانمایی ایران تدوین شد

کتاب آمارنامه صنعت پویانمایی ایران در سال 1395 به همت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی


news-image
بیماری‌های روده‌ای طیور را فناوری بومی درمان می‌کند

پژوهشگران انستیتو پاستور تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی پژوهشی علمی انجام دادند تا مسی ...


news-image
هفته‌ای همراه با آگاهی از مغز در پایان سال

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی صورت می‌گیرد