سوخت زیستی؛ دوستدار طبیعت | نخبه ها
خدمات مرکز


سوخت زیستی؛ دوستدار طبیعت
news-image


سالهاســت کــه هشــدارهایی راجــع بــه مخاطــرات ناشــی از اســتفاده بی‌رویــه انســان از انرژی هــای فســیلی می شــنویم؛ انرژی هایــی کــه نه تنهــا بســیار آلاینــده هسـتند و اثـرات مخـرب زیسـت محیطی دارنـد، بلکـه بـه دلیـل فراینـد بسـیار کنـد تجدیدشـان سـرانجام روزی بـه پایــان خواهنــد رســید و بــا پایــان گرفتــن آنهــا تمــدن بشـری که بسـتگی مسـتقیم بـه انـرژی دارد، دچـار چالش جدیـد و بـزرگ خواهـد شـد

ایـن امـر سـبب شـده اسـت کــه کشــورهای توســعه یافته صنعتــی بــا جدیــت هر چــه تمام تــر اســتفاده از انرژیهــای پــاک موجــود در طبیعــت و به خصــوص انرژیهــای تجدیدشــونده را مــورد توجــه قـرار دهنـد و نیـز باعـث توجـه جـدی جهانیـان به توسـعه و گسـترش اسـتفاده از انرژیهـای تجدیدپذیـر و افزایـش سـهم ایـن منابـع در سـبد انـرژی جهانـی شـوند.

در حالــی کــه مــوج اســتفاده از انرژیهــای پــاک و جایگزینــی ســوختهای فســیلی بــا آنهــا هــر روز خروشــانتر از قبــل پیــش مــیرود و شــاهد افزایــش چشــمگیر فعالیتهــا و بودجــه دولتهــا و شــرکتها در امــر منــع اســتفاده از ســوختهای فســیلی بــه نفــع منابــع انــرژی تجدیدپذیــر و نیــز تحقیــق، توســعه و عرضــه سیســتم های انرژیهــای تجدیدپذیــر هســتیم.

در حــال حاضــر انرژیهــای تجدیدپذیــر بــرای تولیــد یک چهــارم بــرق جهــان بــه کار می رونــد. چیــن بــا 28 درصـد تولیـد انـرژی از آب، 26 درصـد از انـرژی خورشـیدی و 35 درصـد از انـرژی بـاد، از پیشروتریـن کشـورها در ایـن صنعـت اسـت

امید آن می رود که استفاده از سوخت های زیستی در ایران نیز جای خود را در سبد مصرفی مردم باز کند و در آینده ای نه چندان دور شاهد استفاده از این سوخت های دوستدار طبیعت باشیم.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خبر های دیگر
news-image
پروتز مغزی تقویت حافظه با موفقیت روی انسان آزمایش شد

درمطالعه جدید پروتزمغزی برای تقویت حافظه روی انسان در مرکز پزشکی باپتیست ویک پریس، نصب و آزمایش شد، حافظه کوتاه مدت و بل ...


news-image
پهپادهای ایرانی با برند ملی اوج می‌گیرند

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، گفت: ستاد در تلاش است تا برای پهپادهای تولید شده در کش ...


news-image
پنج عادت سالمی که یک دهه عمر را افزایش می دهد

مطالعه جدید محققان "دانشگاه هاروارد" (Harvard University) نشان داد افرادی که پنج عادت سالم را در بزرگسالی انجام می‌دهند، ...