سعید گنجه ای مخترع پوسته یکپارچه پلوس خودرو ال نود با حذف گردگیر بدون تغییر ساختار گیربکس | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

سعید گنجه ای مخترع پوسته یکپارچه پلوس خودرو ال نود با حذف گردگیر بدون تغییر ساختار گیربکس