پوریا ملک حسینی مخترع سامانه هوشمند ساختمانی کارنو | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

پوریا ملک حسینی مخترع سامانه هوشمند ساختمانی کارنو