محمد رضا سلمان نژاد مخترع سامانه نرم افزاری و سخت افزاری بیشینه سازی امنیت در دستگاه های خود پرداز | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

محمد رضا سلمان نژاد مخترع سامانه نرم افزاری و سخت افزاری بیشینه سازی امنیت در دستگاه های خود پرداز