حمید رضا اصلانی مخترع سد پاره سنگی سیمانته شده و ایده پرداز در حوزه ی انرژی های نوین | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

حمید رضا اصلانی مخترع سد پاره سنگی سیمانته شده و ایده پرداز در حوزه ی انرژی های نوین