بهروز مولائی مخترع دستگاه پارامتر سنج برق خودرو جهت استفاده در خودرو های داخلی و خارجی | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

بهروز مولائی مخترع دستگاه پارامتر سنج برق خودرو جهت استفاده در خودرو های داخلی و خارجی