مجید فدائی مخترع دستگاه ساینده آبی با فشار بالا برای نظافت سطوح مختلف و رفع آلودگی از آنها | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

مجید فدائی مخترع دستگاه ساینده آبی با فشار بالا برای نظافت سطوح مختلف و رفع آلودگی از آنها