امید علیزاده مخترع دستگاه ترمیم برای مرمت شیار ها و شکاف های ایجاد شده در آسفالت | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

امید علیزاده مخترع دستگاه ترمیم برای مرمت شیار ها و شکاف های ایجاد شده در آسفالت