قاسم فیضی مخترع دستگاه جمع آوری برگ و نظافت شهری به صورت مکنده و دمنده | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

قاسم فیضی مخترع دستگاه جمع آوری برگ و نظافت شهری به صورت مکنده و دمنده