حمید رضا دهنار صیدی مخترع سنجاقک هوشمند حسگر عبور و شمارشگر هوشمند تعداد دشمن | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

حمید رضا دهنار صیدی مخترع سنجاقک هوشمند حسگر عبور و شمارشگر هوشمند تعداد دشمن