مصطفی غلامحسینیان و محسن دستی پور مخترع ترمز هواپیما با روش پیچ ارشمیدوس | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

مصطفی غلامحسینیان و محسن دستی پور مخترع ترمز هواپیما با روش پیچ ارشمیدوس