حسین علیزاده مخترع سامانه تشخیص کمبود ومسمومیت غذایی از روی برگ به روش پردازش تصویر | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

حسین علیزاده مخترع سامانه تشخیص کمبود ومسمومیت غذایی از روی برگ به روش پردازش تصویر