شهره خلوتی مخترع لامپ کاهنده جرم برای پایدار سازی امنیت شهری و افزایش ضریب امنیت | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

شهره خلوتی مخترع لامپ کاهنده جرم برای پایدار سازی امنیت شهری و افزایش ضریب امنیت