مرتضی شهبازی مخترع ماشین کش آوردن منعطف کننده برای باز نمودن پا | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

مرتضی شهبازی مخترع ماشین کش آوردن منعطف کننده برای باز نمودن پا