مرتضی علیزاده مخترع سامانه کنترل هوشمند آبیاری غرقابی از راه دور برای کمک به کشاورزان | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

مرتضی علیزاده مخترع سامانه کنترل هوشمند آبیاری غرقابی از راه دور برای کمک به کشاورزان