الهه غلامی طراح و مخترع سیستم های خلاقیت و طراحی تفکر دیزاین کسب و کارهای اینترنتی | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

الهه غلامی طراح و مخترع سیستم های خلاقیت و طراحی تفکر دیزاین کسب و کارهای اینترنتی