مخترع روزبه رحیمی مخترع پلاستیک زیست تخریب پذیر در کمتر از یک سال بازگشت به چرخه طبیعت | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

مخترع روزبه رحیمی مخترع پلاستیک زیست تخریب پذیر در کمتر از یک سال بازگشت به چرخه طبیعت