سیده مریم سید نژاد مخترع غشا نانو چندسازه متشکل از نانوالیاف پلی آمید شش پوشش داده شده با پلی آنیلین | نخبه ها
logo
Young Elite Sponsored Institution

سیده مریم سید نژاد مخترع غشا نانو چندسازه متشکل از نانوالیاف پلی آمید شش پوشش داده شده با پلی آنیلین