خدمات مرکز


هوشمند سازی و توانمندسازی با مؤلفه متافیزیک و هوش معنوی

چکیده: در این مقاله ضمن بررسی وجوه مشترک دیدگاه‌های علوم مختلف وادیان و مکاتب الهی سعی شده به شیوه تحقیق اتحاد آراء، مستقل بودن، ذی‌شعور بودن و ناظم نظام هستی بودن ذرات بنیادین حامل روح الهی از دیدگاه کوانتوم را فرضیه قرار داده و دیدگاه‌های مکاتب شرقی و غربی و نظریات اندیشمندان دنیا در معماری و شهرسازی را با مکتب عرفان اسلامی و عقاید اسلامی در تشیع را موردبررسی قرار داده و با فیزیولوژی ادراک و ساختار روح انسان و هستی مطابقت داده و بدین ترتیب با پذیرفتن فرضیه و احترام به همه ادیان و مذاهب که همه یک مقصد را طی می‌کنند، بالاتر بودن سرعت جذب این ذرات از طریق تعالیم اسلامی و کامل‌تر بودن مذهب تشیع اثبات می‌گردد. و فرضیه درست به نظر می‌رسد. درنتیجه تغییر نگرش به تعالیم اسلامی و تغییر شیوه‌های آموزش به نگاه متافیزیکی که فصل مشترک همه دیدگاه‌ها می‌تواند باشد که شناخت صحیح امر حصول توانمندی و هوشمندی و تعالی فردی و اجتماعی را در پی خواهد داشت پیشنهاد می‌گردد.

مقالات دیگر
بررسی سه دعای زرتشتی اَهونَور، اَشِم وهو و ینگهه هاتام

شادی قزوینی


رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی مرکز حامی نوابغ جوان

چاپ آثار تحقیقاتی مرکز حامی نخبگان سال 95-96


بحث توپولوژیکی در رابطه با ناسازگاری و ناسازگاری در پارادوکس یابلو

محمد امین طریقی