خدمات مرکز


هوشمند سازی و توانمندسازی با مؤلفه متافیزیک و هوش معنوی

چکیده: در این مقاله ضمن بررسی وجوه مشترک دیدگاه‌های علوم مختلف وادیان و مکاتب الهی سعی شده به شیوه تحقیق اتحاد آراء، مستقل بودن، ذی‌شعور بودن و ناظم نظام هستی بودن ذرات بنیادین حامل روح الهی از دیدگاه کوانتوم را فرضیه قرار داده و دیدگاه‌های مکاتب شرقی و غربی و نظریات اندیشمندان دنیا در معماری و شهرسازی را با مکتب عرفان اسلامی و عقاید اسلامی در تشیع را موردبررسی قرار داده و با فیزیولوژی ادراک و ساختار روح انسان و هستی مطابقت داده و بدین ترتیب با پذیرفتن فرضیه و احترام به همه ادیان و مذاهب که همه یک مقصد را طی می‌کنند، بالاتر بودن سرعت جذب این ذرات از طریق تعالیم اسلامی و کامل‌تر بودن مذهب تشیع اثبات می‌گردد. و فرضیه درست به نظر می‌رسد. درنتیجه تغییر نگرش به تعالیم اسلامی و تغییر شیوه‌های آموزش به نگاه متافیزیکی که فصل مشترک همه دیدگاه‌ها می‌تواند باشد که شناخت صحیح امر حصول توانمندی و هوشمندی و تعالی فردی و اجتماعی را در پی خواهد داشت پیشنهاد می‌گردد.

مقالات دیگر
بررسی اثر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر القاء کالوس در گیاه مارچوبه افزایش راندمان القاء کالوس در گیاه مارچوبه با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی ،بهینه‌سازی القاء کالوس

زهرا پویان ، دکتر بهرام ملکی زنجانی


بررسی ویژگی‌های ترابرد الکترونی در یک نانو ورقه بورفنی

مهسا احمدیار ، معصومه علی حسینی


بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر رضایت از والدی مادران نوزادان بستری در بخش‌های ویژه نوزادان

دکتر ملیحه کدیور ، طاهره مخلص آبادی فراهانی * ، دکتر نعیمه سید فاطمی ، عباس مهران . دکتر کارن پریدهام