خدمات مرکز


ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و میزان ظرفیت تام فنلی عصاره متانولی سرشاخه های گل دار گیاه

چکیده: سابقه استفاده از گیاهان، به قدمت تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین است و این تاریخچه، انسان را به بررسی و کنکاش بیشتر در مورد ذخیره­های غنی گیاهی در جهان ترغیب می‌کند. گیاه Battola nigra L. از خانواده نعناییان و جنس فراسیون آسا و دارای گونه­های بوته­ای و علفی چندساله متعددی است. گونه­های مختلف این جنس اغلب در اروپا و آسیا انتشاریافته‌اند.

در  این پژوهش به ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و محتوای تام فنلی عصاره متانولی گیاه فراسیون آسای سیاه پرداخته می‌شود. میزان فعالیت ضد اکسیدانی عصاره با استفاده از سه روش متفاوت ارزیابی شد:مهار رادیکال آزاد پایدار 2 و 2 دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل در روش DPPH، مقایسه IC50 عصاره‌ گیاه (µg/ml  251) با BHT (µg/ml  4/1±81/21) نشان‌گر خاصیت ضد اکسیدانی ضعیف آن است. هرچه IC50 کم باشد یعنی غلظت کمتری از عصاره صرف احیاء شده، لذا خاصیت ضد اکسیدانی بالاست. مهار ‌رادیکال آزاد هیدروژن پراکسید با ( µg/ml 8/2±53/90 IC50=) در مقایسه با آسکوربیک اسید(µg/ml  69/0±58/63) نتیجه مطلوبی داشت. سنجش بتاکاروتن در حضور لینولئیک اسید با درصد مهار اکسایش(01/0 ±  9/65%)  در مقایسه با BHT (00003/0± 23/98) نسبتاً خوب بود. یعنی عصاره گیاه، خاصیت ضد اکسیدانی داشته و مانع اکسایش لینولئیک اسید شد و درصد آن در مقایسه با بتاکاروتن 9/65 % بود.

مقالات دیگر
پیش‌بینی حالت‌های روان‌شناختی مثبت بر اساس حس خوشبختی، حل مسئله، سرسختی روان‌شناختی و خلاقیت

شعیب صفادرگیری ، فاطمه ملتفت


تحلیل اثرات رهبري معنوي بر میزان يادگيري سازماني در بین دبیران آموزش‌وپرورش شهر شیراز

احسان حیدرنیا


ماشین‌کاری نوين با روش جت آب ساينده آ، دبلیو ،جی

رامين پور داداش