خدمات مرکز


ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و میزان ظرفیت تام فنلی عصاره متانولی سرشاخه های گل دار گیاه

چکیده: سابقه استفاده از گیاهان، به قدمت تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین است و این تاریخچه، انسان را به بررسی و کنکاش بیشتر در مورد ذخیره­های غنی گیاهی در جهان ترغیب می‌کند. گیاه Battola nigra L. از خانواده نعناییان و جنس فراسیون آسا و دارای گونه­های بوته­ای و علفی چندساله متعددی است. گونه­های مختلف این جنس اغلب در اروپا و آسیا انتشاریافته‌اند.

در  این پژوهش به ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و محتوای تام فنلی عصاره متانولی گیاه فراسیون آسای سیاه پرداخته می‌شود. میزان فعالیت ضد اکسیدانی عصاره با استفاده از سه روش متفاوت ارزیابی شد:مهار رادیکال آزاد پایدار 2 و 2 دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل در روش DPPH، مقایسه IC50 عصاره‌ گیاه (µg/ml  251) با BHT (µg/ml  4/1±81/21) نشان‌گر خاصیت ضد اکسیدانی ضعیف آن است. هرچه IC50 کم باشد یعنی غلظت کمتری از عصاره صرف احیاء شده، لذا خاصیت ضد اکسیدانی بالاست. مهار ‌رادیکال آزاد هیدروژن پراکسید با ( µg/ml 8/2±53/90 IC50=) در مقایسه با آسکوربیک اسید(µg/ml  69/0±58/63) نتیجه مطلوبی داشت. سنجش بتاکاروتن در حضور لینولئیک اسید با درصد مهار اکسایش(01/0 ±  9/65%)  در مقایسه با BHT (00003/0± 23/98) نسبتاً خوب بود. یعنی عصاره گیاه، خاصیت ضد اکسیدانی داشته و مانع اکسایش لینولئیک اسید شد و درصد آن در مقایسه با بتاکاروتن 9/65 % بود.

مقالات دیگر
امنیت اطلاعات در زندگی روزمره

ارشام رفیعی


شناسایی مکانیسم‌های خرابی کامپوزیت‌های تقویت‌شده با اندازه ذرات گوناگون با بهره گیری از روش تبدیل موجک سیگنال های آکوستیک امیشن

کاظم احمدی تبار ، رامین خامدی ، محمد فتوحی


بررسی امنيت در پایگاه داده‌های غیر رابطه‌ای نواسکيوال مانگودیبی

هليا فخران