خدمات مرکز


ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و میزان ظرفیت تام فنلی عصاره متانولی سرشاخه های گل دار گیاه

چکیده: سابقه استفاده از گیاهان، به قدمت تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین است و این تاریخچه، انسان را به بررسی و کنکاش بیشتر در مورد ذخیره­های غنی گیاهی در جهان ترغیب می‌کند. گیاه Battola nigra L. از خانواده نعناییان و جنس فراسیون آسا و دارای گونه­های بوته­ای و علفی چندساله متعددی است. گونه­های مختلف این جنس اغلب در اروپا و آسیا انتشاریافته‌اند.

در  این پژوهش به ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی و محتوای تام فنلی عصاره متانولی گیاه فراسیون آسای سیاه پرداخته می‌شود. میزان فعالیت ضد اکسیدانی عصاره با استفاده از سه روش متفاوت ارزیابی شد:مهار رادیکال آزاد پایدار 2 و 2 دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل در روش DPPH، مقایسه IC50 عصاره‌ گیاه (µg/ml  251) با BHT (µg/ml  4/1±81/21) نشان‌گر خاصیت ضد اکسیدانی ضعیف آن است. هرچه IC50 کم باشد یعنی غلظت کمتری از عصاره صرف احیاء شده، لذا خاصیت ضد اکسیدانی بالاست. مهار ‌رادیکال آزاد هیدروژن پراکسید با ( µg/ml 8/2±53/90 IC50=) در مقایسه با آسکوربیک اسید(µg/ml  69/0±58/63) نتیجه مطلوبی داشت. سنجش بتاکاروتن در حضور لینولئیک اسید با درصد مهار اکسایش(01/0 ±  9/65%)  در مقایسه با BHT (00003/0± 23/98) نسبتاً خوب بود. یعنی عصاره گیاه، خاصیت ضد اکسیدانی داشته و مانع اکسایش لینولئیک اسید شد و درصد آن در مقایسه با بتاکاروتن 9/65 % بود.

مقالات دیگر
شبيه سازي ميدان جريان سيالي و حرارتي محفظه آب يك موتور گاز طبيعي

كامران وفادار ينگجه ، ابوالفضل وفادار ينگجه


بررسی ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ در جذب سطحی رنگ متیل اورانژ توسط نانوجاذب پلی آنیلین

مرجان تنظیفی ، کیانوش کریمی پور


رائه یک مدل جهت شناسایی آسیب‌پذیری‌های وب‌سایت

فرشته طبیب