خدمات مرکز


رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران

چکیده: توزیع درآمد یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز اقتصاد توسعه است که نه‌تنها موردتوجه دانشمندان علوم اقتصادی، بلکه موردتوجه دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی نیز بوده  است. اولین تلاش‌ها برای یافتن رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی مربوط به دهه‌های شصت و هفتاد میلادی می‌شود.این مطالعات اکثراً مبتنی بر این فرض بود که نسبت پس‌انداز به درآمد در گروه‌های درآمدی، متناسباً افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به دلیل اینکه لازمه رشد اقتصادی انباشت سرمایه است و جامعه در مراحل اولیه توسعه نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری دارد، مجبور به پذیرش درجه‌ای از تمرکز درآمدها است تا به‌تدریج، پس از توسعه ظرفیت‌ها امکان اعمال سیاست‌های توزیعی، فراهم گردد.این مقاله اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1378-1389 را اندازه‌گیری می‌کند و برخلاف نظریه کوزنتس و لوییس نشان می‌دهد که توزیع درآمد و رشد اقتصادی هم‌جهت حرکت می‌کنند و بهبود توزیع درآمد باعث رشد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر کندی رشد اقتصادی،بدتر شدن توزیع درآمدی را به دنبال خواهد داشت.  برای محاسبه این اثر از روش رگرسیون گیری استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نحوه تخصیص منابع بین بخش‌های اقتصادی در کاهش نابرابری درآمدی مؤثر است. بر اساس نتایج تحقیق، ترکیب و سهم بخش‌ها در رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد و بدون وجود سهم درآمد نفتی، نظریه کوزنتس  در ایران تائید می‌شود.

مقالات دیگر
امنیت شبکه‌های بیسیم

محمد رهاوی


روند تغییرات معماری ایران بر اساس کیفیت و هویت

هانیه رشیدی ، دکتر مهران خیراللهی ، دکتر رضا فرمهینی فراهانی


ارائه رمزنگاری بر اساس تولید اعداد بیت تصادفی

حمید نیکوئی