خدمات مرکز


تأثیر مسئولیت اجتماعی برند بر تمایل به خرید از برند با تبیین نقش ذهنیت مصرف کننده

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی برند با نقش ذهنیت مصرف­کننده بر تمایل به خرید مصرف­کنندگان برند سامسونگ در شهر شهرکرد است. حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود و از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 171 نفر برآورد شده است. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و با ضریب آلفای کرونباخ برابر 78/0 از پایایی خوبی برخوردار است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه از نرم‌افزار 21Spss و 8.80LISREL در سه‌گام: 1)بررسی وضعیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی برند سامسونگ و وضعیت نگرش نسبت به آن، 2) بررسی اثر جداگانه مسئولیت اجتماعی برند بر تمایل به خرید از برند، 3) بررسی اثر هم‌زمان مسئولیت اجتماعی برند و نگرش نسبت برند بر تمایل به خرید از برند استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که ذهنیت مصرف­کنندگان نسبت به برند سامسونگ مثبت و برند سامسونگ دارای مسئولیت اجتماعی است. همچنین مسئولیت اجتماعی برند بدون تأثیر نگرش 51/0، و با نقش نگرش نسبت به برند به‌طور مستقیم 46/0 و غیرمستقیم 04/0 بر تمایل به خرید از برند در بین مصرف­کنندگان برند سامسونگ در شهرکرد به‌طور معناداری تأثیر­گذار است.

مقالات دیگر
اقدامات مدیریت شهری در کلان‌شهرهای جهان

الهام نصیری


کبوتر خان هزار جریب غربی دانشگاه اصفهان

حسین کریمی کوسالاری


طراحی مفهومی هواپیمای بدون سرنشین سوماموس با بهرهگیری از روابط بومیسازی شده راسکم و ریمر

میلاد سخنگو ، محدث سخنگو ، فرشید کسایی ، میلاد محمودی