خدمات مرکز


تأثیر مسئولیت اجتماعی برند بر تمایل به خرید از برند با تبیین نقش ذهنیت مصرف کننده

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی برند با نقش ذهنیت مصرف­کننده بر تمایل به خرید مصرف­کنندگان برند سامسونگ در شهر شهرکرد است. حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود و از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 171 نفر برآورد شده است. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و با ضریب آلفای کرونباخ برابر 78/0 از پایایی خوبی برخوردار است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه از نرم‌افزار 21Spss و 8.80LISREL در سه‌گام: 1)بررسی وضعیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی برند سامسونگ و وضعیت نگرش نسبت به آن، 2) بررسی اثر جداگانه مسئولیت اجتماعی برند بر تمایل به خرید از برند، 3) بررسی اثر هم‌زمان مسئولیت اجتماعی برند و نگرش نسبت برند بر تمایل به خرید از برند استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که ذهنیت مصرف­کنندگان نسبت به برند سامسونگ مثبت و برند سامسونگ دارای مسئولیت اجتماعی است. همچنین مسئولیت اجتماعی برند بدون تأثیر نگرش 51/0، و با نقش نگرش نسبت به برند به‌طور مستقیم 46/0 و غیرمستقیم 04/0 بر تمایل به خرید از برند در بین مصرف­کنندگان برند سامسونگ در شهرکرد به‌طور معناداری تأثیر­گذار است.

مقالات دیگر
روکش معابر،سازگار با محیط‌زیست ، بایا

سهیل سلمانی


چندگانگی هویت موزاییکی در میان جوانان

لیلا خداویردی. حمیده خداویردی، امیر خداویردی، محمدامین خداویردی


قاچاق انسان با نگاهی به قوانین ایران و ایالات‌متحده آمریکا

روح اله علی حسین زاده