خدمات مرکز


بهبود تهویه طبیعی در ساختمان به کمک پوسته ساختمان و کاهش مصرف انرژی

چکیده: دستیابی به طراحی پایدار در ساختمان‌ها، بر پایه­ی ارتقای کیفیت محیط داخل، در عین کاهش مصرف انرژی است. وضعیت تهویه­ی طبیعی یا میزان تعویض­های ساختمان، ازجمله عوامل اولیه­ی تعیین‌کننده سلامت و آسایش انسان است و همچنین تأثیر زیادی در میزان مصرف انرژی دارد. از طرف دیگر پوسته ساختمان نقشی حیاتی در تهویه و کیفیت هوای داخل ساختمان دارد. براي رسيدن به معماري پايدار همه اجزاي ساختمان بايد از اصول پايداري پيروي نمايند و پوسته خارجي ساختمان يكي از مهم‌ترین بخش‌های ساختمان است. ازاین‌رو طراحی پایدار و هوشمندانه و بهینه‌سازی تهویه طبیعی با توجه به پوسته ساختمان، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.نماهای دوپوسته و دودکش خورشیدی نمونه­هایی از راهکارهای غیرفعال برای تهویه طبیعی می­باشند. در این مقاله سعی شده تأثیر ترکیب این دو راهکار بر روی تهویه طبیعی بررسی شود. نتایج ارائه‌شده  برگرفته از شبیه‌سازی  یک ساختمان اداری هفت‌طبقه با چهار نمای مختلف که یکی از نماهای پیشنهادشده ترکیبی از نمای دوپوسته با دودکش خورشیدی می‌باشد، با کمک نرم‌افزار انرژی پلاس است. در این تحقیق تأثیر به‌کارگیری نمای ترکیبی از نمای دوپوسته و دودکش خورشیدی بر تهویه فضاهای متصل به آن در اقلیم معتدل و خشک شهر تهران بررسی‌شده است. همچنین مساحت فضاهایی که این نما با ابعاد بهینه در هر طبقه قادر به تأمین تعویض هوای موردنیاز است، موردتوجه قرارگرفته­اند.

مقالات دیگر
مقایسه فرسودگی شغلی در بین معلمان ابتدایی مدارس عادی و استثنایی در شهرستان رزن

اکبر معصومی


بررسی امنيت در پایگاه داده‌های غیر رابطه‌ای نواسکيوال مانگودیبی

هليا فخران


تهیه پد انسولین به‌منظور دریافت پوستی و مطالعه حیوانی و ارزیابی کنتیکی آن

کوثر حیدری