خدمات مرکز


اثر ذرات نانو اكسيد آلومينيوم بر خواص فيزيكي، مكانيكي، الكتريكي پلیمرهای مورد مصرف در فضای آزاد

چکیده: نانو کامپوزیت‌های اپوکسي ازجمله موادي هستند که قابليت به‌کارگیری به‌عنوان عايق الکتريکي را دارا می‌باشند. در سیستم‌های عایق ولتاژ بالا بین اجزای عایق منطقه تماسی وجود دارد که شامل سطح مشترک ماکروسکوپی بوده و دو عایق را از هم جدا می‌کند. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثر ذرات نانو اکسيد آلومينيوم بر خواص  فيزيکي، مکانيکي و الکتريکي کامپوزيت اپوکسي است. درصدهای وزنی زیر از ذرات نانو آلومینا انتخاب شد:

A0 = 0        A1 = 1        A3 = 3        A5 = 5        A10 = 10

این ذرات در رزين اپوکسي پرشده با 65 درصد وزني ميکرو سيليکا با استفاده از دستگاه‌های هموژنايزر و اولتراسونيك مخلوط شده و سپس به روش ریخته‌گری قالب‌گیری شدند. پس از پخت نمونه‌ها، آزمون‌هایی مانند تجزیه گرما وزن‌سنجي، آزمون کشش، شکست الکتريکي، مقاومت حجمي و ضریب اتلاف انجام شد. نتايج حاصل‌شده نشان داد که برهمكنش ذرات نانو با زنجيرهاي اپوكسي بسيار قوي بوده ولي افزايش غلظت اين ذرات در نانو كامپوزيت منجر به كاهش تراكم پيوندهاي عرضي می‌گردد. نتیجه این شد که، A5 دارای بهترین خواص است و افزودن نانوآلومینا (A10 موجب افت خواص ذکرشده می‌گردد.

مقالات دیگر
تأثیر مسئولیت اجتماعی برند بر تمایل به خرید از برند با تبیین نقش ذهنیت مصرف کننده

حسن رحیمی پردنجانی ، علی حاجی وند، اسفندیار محمدی


بررسی اعتیاد و روش‌های درمان آن

سید سجاد قاضوی دوزین


بررسی نقش بازاریابی شبکهای در اقتصاد مقاومتی

محمد حیدری ، وحیده محمد نژاد