خدمات مرکز


بررسی تأثیر کمپوست ضایعات چای و ورمی‏کمپوست حاصل از پسماند شهری بر عملکرد دانه و اسانس گشنیز

چکیده: مصرف کودهای آلی در تولید گیاهان دارویی و سبزی‌ها در نظام کشاورزی پایدار به‌منظور افزایش کیفیت محصول، حفظ  محیط‌زیست و سلامت جامعه از اهمیت زیـادی برخوردار می‌باشد. این تحقیق به‌منظور بررسی اثرات کمپوست ضایعات چای (۲،۰ ،۴ ، ۶  درصد وزن خاک مزرعه ) و ورمی‏کمپوست حاصل از پسماند شهری( ۶،۴،۲،۰ درصد وزن خاک مزرعه )  بر خصوصیات کمی و کیفی میزان عملکرد و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum) در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفی با ۷ تیمار و ۳ تکرار در مزرعه تحقيقاتي مهندسی زراعی واقع در کرج  و در سال زراعی ۱۳۹۳ به اجرا درآمد. در مرحله گلدهی صفات ارتفاع گياه، قطر تاج پوشش، قطر ساقه در محل طوقه، تعداد ساقه فرعی بوته، وزن‌تر ساقه ، وزن‌تر برگ، وزن‌تر اندام هوایی، وزن خشک ساقه، وزن خشـک برگ، وزن خشک اندام هوایی ، وزن هزار دانه بذر، میزان بذر در بوته، بازده اسانس یادداشت‌برداری شد. نتایج تجزیه واریانس، نشان داد تفاوت معنی‌داری را بین تیمارهای مختلف کودی برای همه صفات موردمطالعه نشان داد. همچنین، بر اساس نتايج مقایسه میانگین صفات، مصرف هر دو نوع کود، قطر تاج پوشش، قطر ساقه در محل طوقه، عملکرد بذر، عملکرد سرشاخه، عملکرد اسانس بذر را نسبت به شاهد افزايش داد و همچنین، بيشترين عملکرد با استفاده از کود ورمی‌کمپوست 6% به دست آمد. بنابراين، استفاده از ورمی‏کمپوست 6% در تولید محصول ارگانیک گشنیز قابل توصیه است.

مقالات دیگر
رمزنگاری سیستمهای رایانهای و تحلیل الگوریتمهای رمزنگاری

رامتین نامداری


مقایسه فرسودگی شغلی در بین معلمان ابتدایی مدارس عادی و استثنایی در شهرستان رزن

اکبر معصومی


آشنایی با زبان برنامه نویسی ، جی ،او

لیلاصفرپور ، امیرحامدی