خدمات مرکز


ارائه یک روش تطبیقی جدید برای حفاظت ریز شبکه‌ها بدون استفاده از کانال های ارتباطی

چکیده: ازآنجاکه سطح اتصال کوتاه ریز شبکه در حالت­های عملکردی متصل به شبکه و جزیره­ای متفاوت است نمی­توان تنظیمات ثابتی (مطابق روش‌های سنتی) برای تجهیزات حفاظتی جریانی ریز شبکه در نظر گرفت. در این مقاله طرح حفاظت تطبیقی جریانی مبتنی بر استفاده از اطلاعات محلی بدون نیاز به کانال مخابراتی برای حفاظت ریز شبکه پیشنهاد گردیده است. در طرح پیشنهادی، ابتدا وقوع خطا به کمک مقدار جریان اندازه­گیری شده تشخیص داده می‌شود، سپس متوسط تغییرات ولتاژ برای سه سیکل (AV3) اندازه­گیری شده و با مقایسه آن با حدود از قبل تعیین‌شده، حالت عملکردی ریز شبکه به‌صورت online تشخیص داده می‌شود. در ادامه تنظیمات مربوط به آن حالت به رله­ها اعمال می‌شود. تنظیمات مربوط به هر یک از حالت­های عملکردی شبکه با حل مسئله هماهنگی رله­های اضافه جریان به‌صورت offline به‌دست‌آمده می­آید. مسئله هماهنگی رله­ها برای هر حالت عملکردی، با توجه به قیود مربوط به آن حالت، به‌صورت یک مسئله بهینه‌سازی فرمول­بندی شده و از الگوریتم ترکیبی GA و LP برای حل آن استفاده‌شده است. همچنین برای کاهش زمان عملکرد رله­ها یک مشخصه سه­بعدی بجای مشخصه استاندارد IEC پیشنهاد گردیده است. روش حفاظت تطبیقی پیشنهادی به یک شبکه نمونه اعمال‌شده و نتایج به‌دست‌آمده از شبیه­سازی،­ کارایی طرح حفاظت تطبیقی پیشنهادی را نشان می‌دهد.

مقالات دیگر
داده‌کاوی در سری‌های زمانی و کاربرد آن در بورس

سید محمد میرمحمد


ماشین‌کاری نوين با روش جت آب ساينده آ، دبلیو ،جی

رامين پور داداش


حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی با فناوری نانو

امیر انصاری مجرد