خدمات مرکز


فناوری‌های نوین و نقش آن در بهبود سلامت اداری

چکیده: امروزه، تحولات عظيمي در تکنولوژي به وقوع پيوسته و تصور زندگی جامعه بشری بدون بودن این دست آورد بسیار دشوار است. بدون شک مهم‌ترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختارهای روشن و شفاف در انجام امور، پاسخگویی و صداقت در سازمانهاست.در محیطهای اداری غیر شفاف و مبهم، امکان کج‌روی‌های اداری افزایش مییابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می‌شود.بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که کارآمدترین و مؤثر ترین شیوههای مبارزه با فساد اداری،خروج از فضای تاریک و مبهم و شفاف‌سازی و روشن ساختن محیط و ساختار اداری است. فناوری اطلاعات رویکرد جدیدی را در ایجاد شفافیت، افزایش پاسخ‌گویی، صداقت و ترویج استراتژی ضد فساد به دولتها پیشنهاد می‌دهد. دولتهای بسیاری اجرای قوانین شفاف را با استفاده از ابتکارات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات یعنی از طریق دولت الکترونیک انجام می‌دهند.دولت با فناوریهای جدید همچون سیستم شناسایی به کمک امواج رادیویی یا RFID و یا فناوری ارتباطات میدانی نزدیک یا NFC  و... بهتر می‌تواند سلامت اداری را در سیستم خود پیاده کند.همچنین در اکثر موارد سیستم الكترونیكی  موجب حذف ارتباطات چهره به چهره و مراجعات مكرر خریداران و فروشندگان می‌شوند، و این امر منجر به كاهش فساد اداری خواهد شد.

مقالات دیگر
بررسی آزمایشگاهی اثر میدان مغناطیسی ثابت بر جلوگیری از تشکیل هیدرات گاز طبیعی

سجاد خدایاری


بررسی انواع الگوریتم‌های شبکه عصبی در تهیه نقشه کاربری اراضی مطالعه موردی منطقه دشت چالاب شهرستان مهران استان ایلام

محمد کرمی


سندرم بیخبری

حسین شید خباز ترک