خدمات مرکز


فناوری‌های نوین و نقش آن در بهبود سلامت اداری

چکیده: امروزه، تحولات عظيمي در تکنولوژي به وقوع پيوسته و تصور زندگی جامعه بشری بدون بودن این دست آورد بسیار دشوار است. بدون شک مهم‌ترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختارهای روشن و شفاف در انجام امور، پاسخگویی و صداقت در سازمانهاست.در محیطهای اداری غیر شفاف و مبهم، امکان کج‌روی‌های اداری افزایش مییابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می‌شود.بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که کارآمدترین و مؤثر ترین شیوههای مبارزه با فساد اداری،خروج از فضای تاریک و مبهم و شفاف‌سازی و روشن ساختن محیط و ساختار اداری است. فناوری اطلاعات رویکرد جدیدی را در ایجاد شفافیت، افزایش پاسخ‌گویی، صداقت و ترویج استراتژی ضد فساد به دولتها پیشنهاد می‌دهد. دولتهای بسیاری اجرای قوانین شفاف را با استفاده از ابتکارات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات یعنی از طریق دولت الکترونیک انجام می‌دهند.دولت با فناوریهای جدید همچون سیستم شناسایی به کمک امواج رادیویی یا RFID و یا فناوری ارتباطات میدانی نزدیک یا NFC  و... بهتر می‌تواند سلامت اداری را در سیستم خود پیاده کند.همچنین در اکثر موارد سیستم الكترونیكی  موجب حذف ارتباطات چهره به چهره و مراجعات مكرر خریداران و فروشندگان می‌شوند، و این امر منجر به كاهش فساد اداری خواهد شد.

مقالات دیگر
مدیریت ارتباط با مشتری

سید حسین حسینی


قفل‌های الکترونیکی

عباس پور وطن


داده‌کاوی در سری‌های زمانی و کاربرد آن در بورس

سید محمد میرمحمد