خدمات مرکز


طراحی مفهومی هواپیمای بدون سرنشین سوماموس با بهرهگیری از روابط بومیسازی شده راسکم و ریمر

چکیده: مقاله پیش رو در خصوص طراحی مفهومی یک هواپیمای بدون سرنشین (UAV) با وزن 10 تا 15 کیلوگرم و مداومت پروازی 5 تا 10 ساعت به‌منظور اهداف گشت زنی، پایش مزارع، کنترل ترافیک و... می‌باشد در طراحی این پهپاد، روابط راسکم و ریمر برای هواپیماهای با وزن کمتر از 700 کیلوگرم و مناسب با شرایط اقلیمی تهران، بومی سازی شده است. همچنین در بومی سازی روابط، بررسی صحت فرضیات، نتایج و تکمیل نمودن داده­های مسئله از اطلاعات آماری پهپادهای مشابه استفاده‌شده است. هدف نهایی مقاله محاسبه پارامترهای طراحی همچون ضریب پسا صفر CD0، سرعت واماندگی Vs و...  به همراه تصویر سه نمای پهپاد می‌باشد.

 

مقالات دیگر
توزیع بستری از وب عمیق

زهرا شهبازی


بررسي روش‌های مختلف كاشت بر روي عملكرد ذرت علوفه‌ای رقم کا اس سی هفتصد و چهار

محمد مشرقي


ارائه روشی جهت افزایش دقت کشف وبسرویس در شبکه های اجتماعی

محسن صافی نجف آبادی ،محمد رستمی