خدمات مرکز


طراحی مفهومی هواپیمای بدون سرنشین سوماموس با بهرهگیری از روابط بومیسازی شده راسکم و ریمر

چکیده: مقاله پیش رو در خصوص طراحی مفهومی یک هواپیمای بدون سرنشین (UAV) با وزن 10 تا 15 کیلوگرم و مداومت پروازی 5 تا 10 ساعت به‌منظور اهداف گشت زنی، پایش مزارع، کنترل ترافیک و... می‌باشد در طراحی این پهپاد، روابط راسکم و ریمر برای هواپیماهای با وزن کمتر از 700 کیلوگرم و مناسب با شرایط اقلیمی تهران، بومی سازی شده است. همچنین در بومی سازی روابط، بررسی صحت فرضیات، نتایج و تکمیل نمودن داده­های مسئله از اطلاعات آماری پهپادهای مشابه استفاده‌شده است. هدف نهایی مقاله محاسبه پارامترهای طراحی همچون ضریب پسا صفر CD0، سرعت واماندگی Vs و...  به همراه تصویر سه نمای پهپاد می‌باشد.

 

مقالات دیگر
طراحی مدول وتلند جهت تصفیه آب خاکستری

زهرا رعیتی


اقدامات مدیریت شهری در کلان‌شهرهای جهان

الهام نصیری


تهیه پد انسولین به‌منظور دریافت پوستی و مطالعه حیوانی و ارزیابی کنتیکی آن

کوثر حیدری