خدمات مرکز


طراحی مفهومی هواپیمای بدون سرنشین سوماموس با بهرهگیری از روابط بومیسازی شده راسکم و ریمر

چکیده: مقاله پیش رو در خصوص طراحی مفهومی یک هواپیمای بدون سرنشین (UAV) با وزن 10 تا 15 کیلوگرم و مداومت پروازی 5 تا 10 ساعت به‌منظور اهداف گشت زنی، پایش مزارع، کنترل ترافیک و... می‌باشد در طراحی این پهپاد، روابط راسکم و ریمر برای هواپیماهای با وزن کمتر از 700 کیلوگرم و مناسب با شرایط اقلیمی تهران، بومی سازی شده است. همچنین در بومی سازی روابط، بررسی صحت فرضیات، نتایج و تکمیل نمودن داده­های مسئله از اطلاعات آماری پهپادهای مشابه استفاده‌شده است. هدف نهایی مقاله محاسبه پارامترهای طراحی همچون ضریب پسا صفر CD0، سرعت واماندگی Vs و...  به همراه تصویر سه نمای پهپاد می‌باشد.

 

مقالات دیگر
بررسی و تعیین شاخص‌های انرژی برای تولید گوجه ‏فرنگی و ارائه راهکار برای توسعه کشاورزی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی،مطالعه موردی ،شهرستان کنارک

شروین امینی ، هادی رونده


بررسی خواص ساختاری نانو ذرات

سکینه ییلاقی اشرفی ، احمد قلی زاده ،علی پهلوان


پیش‌بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس رفتار شهروندی سازمانی

حسن سعیدیان ، میترا محمودی ، شهربانو حقیقت