خدمات مرکز


فرمولاسیون روغن فراسودمنـد با استفاده از روغن کنجد و روغن سیاه‌دانه

چكيده: در این پژوهش سیاه‌دانه از بازار خریداری شد و پس از استخراج روغن آن با استفاده از روش پرس دستی  خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن شامل ضریب شکست، وزن مخصوص ،ویسکوزیته، رنگ (دستگاه لاویباند)و خصوصیات اکسایشی شامل اندیس اسیدی، اندیس پراکسید ، اندیس یدی، میزان پایداری حرارتی (دستگاه رنسیمت) و ترکیب اسیدهای چرب ( با دستگاهGC )روغن به روش‌های معمول تعیین گردید . در مرحله بعد روغن استخراجی به‌عنوان آنتی‌اکسیدان طبیعی در 3 سطح ( 5 و 10و 15 درصد) به روغن کنجد بدون آنتی‌اکسیدان اضافه شد .سپس پایداری اکسیداتیو روغن ترکیبی در مقایسه با نمونه‌ی شـاهد ( روغن کنجد بدون هیچ‌گونه آنتی‌اکسیدان )  به روش‌های تست آون ( دمای 65 درجه سانتی‌گراد به مدت 4 روز ) ارزیابی گردید . پارامترهای موردبررسی شامل دوره القـاء ، عدد TBA و اندیس اسیدی ،اندیس پراکسید در زمان‌های 0 ، 24، 48، 72 و 96 ساعت بود.برای تعیین ترکیب اسیدهای چرب روغن سیاه‌دانه از دستگاه کروماتوگرافی گازی استفاده گردید  .سپس داده‌های به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار SAS آنالیز آماری و میانگین‌ها در سطح معنی‌دار شده هر صفت با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شد و نمودارها با استفاده از نرم‌افزار Excel رسم گـردیدند.

مقالات دیگر
روش‌های نوین در صرفه‌جویی آب

آرش سقائی


مؤلفه‌ها و بررسی ابعاد امنیتی در دولت

مهدی مظفری زاده


بررسی چلات‌کنندگی گشنیز در کاهش فلزات سنگین سرب و جیوه در چای سیاه شکسته

منا فراجی هریس ، پرستو کریمی فر