خدمات مرکز


تأثیر پوسچر سندرم متقاطع فوقانی بر روی کینماتیک کتف

چکیده: زمینه و هدف: عدم تعادل عضلات اطراف كتف موجب اختلال در حركت و موقعيت كتف و به‌تبع آن اختلال در راستاي صحيح ستون فقرات و درد شانه می‌شود.روش بررسی: پژوهش حاضر تأثیر پوسچر سندرم متقاطع فوقانی بر روی کینماتیک کتف(پروتراکشن، و چرخش فوقانی) در دو سمت غالب و غیر غالب در سه گروه از کاربران کامپیوتر مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی با درد و بدون درد و سالم بود. آزمودنی‌ها  به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی ساده، و با تشخیص پزشک ارتوپدی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.نمونه‌ها به سه گروه، مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی با درد و بدون درد، و سالم با میانگین سنی82/2 5/24، 33/3 5/26،33/3 5/26 ، تقسیم شدند.یافته‌ها: بین پروتراکشن و چرخش کتف در دو سمت غالب و غیر غالب گروه سالم اختلاف معناداری مشاهده نشد (15/0p=، 25/0p=). در گروه مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی با درد، بین میزان پروتراکشن و چرخش فوقانی کتف اختلاف معناداری مشاهده شد (362/0p=، 423/0p=).  هم‌چنین در گروه مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی بدون درد، بین میزان پروتراکشن و چرخش فوقانی کتف اختلاف معناداری مشاهده شد (932/0p=، 362/0p=). نتیجه‌گیری: از یافته‌های تحقيق حاضر می‌توان نتيجه گرفت كه افراد مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی داراي هماهنگي منظم ريتم اسكاپولوهومرال در مجموعه شانه نيستند و تغييراتي که سندرم متقاطع فوقانی در موقعیت قرارگيري كتف ايجاد می‌کند، عامل مهمي در اين اختلال است.

مقالات دیگر
طراحی مفهومی هواپیمای بدون سرنشین سوماموس با بهرهگیری از روابط بومیسازی شده راسکم و ریمر

میلاد سخنگو ، محدث سخنگو ، فرشید کسایی ، میلاد محمودی


شناسایی عناصر ارتباطی موسیقی بر اساس نظریه ارتباطی برلو

حسن هاشمی ،مریم حسن زاده


رونمایی از دستاوردهای تحقیقاتی مرکز حامی نوابغ جوان

چاپ آثار تحقیقاتی مرکز حامی نخبگان سال 95-96