خدمات مرکز


ارزیابی محوطه دانشگاه تبریز

چکیده: پیرو تحولات ایجادشده در ساختارهای آموزشی و لزوم توجه به آموزش در فضای باز در قرن اخیر،طراحی محوطه‌های دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این شرایط بررسی سایت دانشگاه تبریز از چند جهت یکی به دلیل جایگاه ویژه آن برای ساخت‌وسازهای آتی دانشگاهی و دیگر جایگاه آن به‌عنوان دانشگاه مادر در کشور و لذا مرجع بودن آن و نیز به علت بحث توسعه و استراتژی مناسب در این رویکرد اهمیت می‌یابد. هدف این مقاله ارزیابی کیفی پردیس قدیمی دانشگاه تبریز و شناخت نقاط ضعف و قدرت آن به‌منظور تسهیل امور در جریان در محوطه و یاری‌رساندن به دانشگاه دررسیدن به اهداف اصلی خود است. این مطالعه به روش ارزیابی بعد از اجرا و با در نظر گرفتن اصول طراحی محوطه‌های دانشگاهی، از طریق روش تطبیق سایت دانشگاه تبریز با نمونه‌های مشابه و استفاده از استانداردهای موجود و بومی‌سازی، مقایسه تشابهات سایت‌های دانشگاهی، فضاهای شهری و شهر صورت گرفته است. درمجموع معیارهای مورد ارزیابی با بررسی تئوری "دانشگاه همچون یک شهر" و بررسی پلان سایت‌های دانشگاهی استخراج و در جداولی جداگانه توسط تکنیک SWOT که اصالتاً جهت تدوین راهبرد مؤسسات خصوصی برای بقا و رشد در محیط رقابتی تدوین‌شده است و با امتیازدهی توسط طیف لیکرت مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج ارزیابی حاکی از متوسط بودن اکثر معیارهای موردبررسی در سطح پردیس دانشگاه تبریز است که با انجام اقدامات اصلاحی می‌توان به بهبود آن‌ها یاری رساند.

مقالات دیگر
نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

فاطمه باقری نسب


بررسی انرژی‌های تجدیدپذیر در تأسیسات نوین بیمارستانی با رویکرد بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها ،نمونه موردی سیستم اینولاکس و پنل های خورشیدی

لیلا امامی مازیار قطبی مختار یزدان پناه کامران اسدی


بررسی ادبیات کودک و نوجوان بر اساس داستان کتاب دوزبانه نقاش نقاب زن

حمیده خداویردی، لیلا خداویردی. امیر خداویردی، محمدامین خداویردی