خدمات مرکز


ماشین‌کاری نوين با روش جت آب ساينده آ، دبلیو ،جی

چکيده: تحقيقات و پیشرفت‌های گوناگوني در دهه‌های اخير براي فهم علم برش با جت آب ساينده انجام‌شده است که در اينجا مکانيزم هاي اصلي برداشت ماده توسط اين روش توضيح داده می‌شود که بحث‌های بيشتر روي بسياري از جنبه‌های جت آب ساينده بعلاوه پردازش بعضي مواد ويژه مهندسي هست که اين معيارها اغلب تحت عنوان معيارهاي انجام برش يا کمیت‌های اجراي برش‌کاری شناخته می‌شوند که شامل نرخ برداشت ماده، مشخصات شکاف (شامل هندسه و شکل شيار) ، کيفيت سطح ماشین‌کاری شده، عمق برش (يا عمق نفوذ جت)، جنس نازل و ....  ازآنجاکه يک فاکتور اصلي دربرش توسط جت آب ساينده نيست و بيشتر مطالعات روي سايش نازل و طرح‌های نازل و جنس نازل براي کاهش نرخ سايش و نمايش دادن سايش نازل متمرکز است، تمرکز اين مقاله روي معيارهاي ديگر اجراي برش است .

مقالات دیگر
سیمای زن در نمایش‌های تلویزیونی مرکز مازندران از سال هشتاد و سه تا نود و سه

فاطمه احمدزاده وسطی کلایی ، فرهاد مهندس پور


اثر ذرات نانو اكسيد آلومينيوم بر خواص فيزيكي، مكانيكي، الكتريكي پلیمرهای مورد مصرف در فضای آزاد

دکتر مرتضی احسانی ، دکتر حسین حسین زاده ، اسماعیل احسانی


شناسایی و تشخیص متن در تصاویر طبیعی

سانیا شیخ الاسلامی