خدمات مرکز


ماشین‌کاری نوين با روش جت آب ساينده آ، دبلیو ،جی

چکيده: تحقيقات و پیشرفت‌های گوناگوني در دهه‌های اخير براي فهم علم برش با جت آب ساينده انجام‌شده است که در اينجا مکانيزم هاي اصلي برداشت ماده توسط اين روش توضيح داده می‌شود که بحث‌های بيشتر روي بسياري از جنبه‌های جت آب ساينده بعلاوه پردازش بعضي مواد ويژه مهندسي هست که اين معيارها اغلب تحت عنوان معيارهاي انجام برش يا کمیت‌های اجراي برش‌کاری شناخته می‌شوند که شامل نرخ برداشت ماده، مشخصات شکاف (شامل هندسه و شکل شيار) ، کيفيت سطح ماشین‌کاری شده، عمق برش (يا عمق نفوذ جت)، جنس نازل و ....  ازآنجاکه يک فاکتور اصلي دربرش توسط جت آب ساينده نيست و بيشتر مطالعات روي سايش نازل و طرح‌های نازل و جنس نازل براي کاهش نرخ سايش و نمايش دادن سايش نازل متمرکز است، تمرکز اين مقاله روي معيارهاي ديگر اجراي برش است .

مقالات دیگر
بررسی فلسفه در ایران پیش از اسلام

زهره شاکر


هک در شبکه‌های کامپیوتری ، اینترنتی

سعید آذری


بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر رضایت از والدی مادران نوزادان بستری در بخش‌های ویژه نوزادان

دکتر ملیحه کدیور ، طاهره مخلص آبادی فراهانی * ، دکتر نعیمه سید فاطمی ، عباس مهران . دکتر کارن پریدهام