خدمات مرکز


شبیه‌سازی به روش تزریق آب با شوری بالا و پایین و مقایسه با روش تزریق آب خالص و تعیین مقدار بهینۀ شوری

چکيده: بررسی ازدیاد برداشت و راهکارهای عملی  آن  می‌تواند به تولید بهینه و صیانتی و کاهش اثر­های جانبی بینجامد. در این تحقیق بهترین الگوی تزریق  بر اساس بالاترین  ضریب بازیافت و  بررسی  مدل‌سازی و مقايسه  روش "تزریق آب با شوری بالا و پایین" با روش "تزریق آب خالص"  در یک مخزن نفتی پرداخته‌شده است. به‌طورکلی آنالیز حساسیت بر روی شوری بالا و پایین با توجه به اختلاف نسبتاً کم  ضریب بازیابی شوری‌های بالا و پایین در سناریوهای تزریق، حاکی از حساسیت کم آن است. که شکافدار بودن مخزن کربناته گواه این قضیه است. بررسی سناریوهای مختلف نشان داده است که چنانچه تزریق آب از ابتدا و به‌موازات تولید صورت گیرد.  ضریب بازیاب بیشتر خواهد بود. همچنین تزریق آب خالص ضریب بازیاب بالاتری را نسبت به تزریق آب با شوری پایین نشان داده است. بررسی میزان  تزریق آب حاکی از افزایش مقدار ضریب بازیاب با افزایش دبی تزریق  است. نتایج حاکی از تأثیر مشخصات تجهیزات سر چاهی، ضریب ایمنی و بحث اقتصادی (تولید آب) است. آنالیز نمودارها، مبین بیشترین ضریب بازیاب و حداکثر راندمان تولید در تمام سناریوهای تزریق است.

مقالات دیگر
اسلام و دموکراسی واکاوی انتقادی نظریه‌های انطباق و تقابل

خلیل‌الله سردار نیا ، یلدا بهرام پور


بررسی نظریه نسبیت و نقش دیدگاه

علی آقااحمدی


بررسی اشتغال زنان و نتایج آن

معصومه بیدقی