خدمات مرکز


مؤلفه‌ها و بررسی ابعاد امنیتی در دولت

چکیده : تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به‌حساب می‌آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می‌دهد. ازآنجاکه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته‌شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه‌های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی واداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است. تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به‌حساب می‌آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می‌دهد. ازآنجاکه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته‌شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه‌های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است. ازآنجاکه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه دولت است لازم می‌آید تا به دولت از منظر انديشه‎اي نيز نگريسته شود كه اين موضوع در ابتدا و به‌اختصار آورده شده است. فرضيه اصلي نوشتار هم اين است: «با توجه به انديشه سياسي تشيع و لزوم هدايت و زمینه‌سازی براي به سعادت رسيدن مردم، شاهد ظهور و رشد رويكردي هستيم كه بر اساس آن دولت به‌عنوان متولي وظايف بالا، رشد نموده و توسعه می‌یابد. اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه‌های حقوقي (جاني و مالي) درگذشته مطرح بوده اما سرايت و گسترانيدن آن در قالب امنيت اجتماعي به حوزه‌های قضايي (پايمال نشدن حقوق افراد در دادگاه‌های نظام سياسي)، سياسي (بحث مشاركت سياسي در قالب احزاب، مطبوعات، گروه‌ها و سنديكاهها و آزادی‌ها)، اداري (برخورد مناسب اداره‌جات با مراجعين)، اقتصادي (تأمين شغل، مسكن، رفاه، جلوگيري از تورم زياد، رفع فقر)، فرهنگي (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جديد اتفاق افتاده است؛ قائل به تعريف اين مفهوم در حيطه حوزه غیردولتی هست. مطابق اين رويكرد طرح مسائلی چون اهميت اين مسائل ريشه در افزايش فرديت افراد و حقوق آن‌ها ـ با توجه به مسائلي چون موضوعيت يافتن تک‌تک افراد، آزادي، رفاه، فعليت يافتن استعدادها و.. مؤید اين مدعاست. در اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي پرداخته‌شده، بعد چارچوب نظري تحقيق و در مرحله بعد موضوع امنيت اجتماعي آمده است. سپس محورها و زمینه‌های امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي برشمرده شده و درنهایت نتیجه‌گیری مؤلف آمده است.روش تحقیق صورت گرفته‌شده  کتابخانه ایی و به‌صورت علت و معلول و همبستگی است.

مقالات دیگر
بررسی اشتغال زنان و نتایج آن

معصومه بیدقی


بررسی فقهی حقوقی ادله موافقان و مخالفان پیوند اعضا

ﺑﻬﺮام ﭼﮕﯿﻨﯽ


بررسی فلسفه در ایران پیش از اسلام

زهره شاکر