خدمات مرکز


اندازه‌گیری میزان ناچیز ارسنیک با روش پیش تغلیظ

چکیده: ارسنیک عنصر شماره 33 جدول تناوبی با جرم ملکولی 74.92  به‌عنوان‌ یکی از آلاینده‌ها و فلزات سمی , سرطان‌زا و خطرناک شناخته‌شده   است و همواره اندازه‌گیری میزان آن موردتوجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته‌شده است. با توجه به این مطلب که معمولاً میزان این عنصر در ترکیبات ناچیز بوده و نظر به تجمع پذیر بودن این عناصر در بدن و عدم دفع از بدن لذا اندازه‌گیری مقادیر جزئی نیز حائز اهمیت است و با توجه به حد تشخیص دستگاه‌ها در برخی موارد میزان موجود کمتر از حد تشخیص بوده و در آزمون موردسنجش قرار نمی‌گیرد. روش پیش تغلیظ با استفاده از مواد جاذب (SPE)  یکی از روش‌های مناسب برای تعیین میزان عناصر با مقادیر کم است.در این روش نمونه اصلی با انتخاب مناسب جاذب جذب سطح جاذب شده و سپس در مرحله بعد جاذب توسط یک ماده و واجذب‌کننده شستشو داده‌شده و عنصر موردنظر از سطح جاذب جدا می‌گردد و با توجه به حجم ماده واجذب کننده که معمولاً در حدود چند دهم حجم ماده اصلی است غلظت ماده موردنظر به همان نسبت افزایش‌یافته و در مرحله بعد با استفاده از دستگاه طیف‌سنج اتمی تعیین مقدار می‌گردد.

مقالات دیگر
مدیریت استراتژیک منابع انسانی سهم بازار شرکت‌ها

علی دوربینان


هک در شبکه‌های کامپیوتری ، اینترنتی

سعید آذری


بررسی چلات‌کنندگی گشنیز در کاهش فلزات سنگین سرب و جیوه در چای سیاه شکسته

منا فراجی هریس ، پرستو کریمی فر