خدمات مرکز


سنتز فیلم‌های لایه‌نازک، به‌صورت نانو کامپوزیت نیکل اکسید روی اکسید به روش سل ژل و بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ضد باکتریایی آن‌ها

چکیده: فیلم‌های لایه‌نازک نیکل اکسید و روی اکسید به روش سل - ‍ژل با حلال متانول و اتانول تهیه شدند.فیلم‌های حاصل توسط تکنیک‌های دستگاهی پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف‌سنجی فرابنفش UV-vis شناسایی شدند.در این مطالعه فیلم‌ها به‌صورت تک لایه‌ای و کامپوزیت چندلایه‌ای تهیه شدند.لایه‌های نازک اکسید روی واکسید نیکل پلی کریستالی بوده و حتی دارای چسبندگی خوبی نسبت به سطح زیرین خود(شیشه و یا فیلم لایه‌نازک)می‌باشند. قرار گرفتن فیلم‌های لایه‌نازک روی‌هم و به‌صورت چندلایه‌ای از دو ماده مختلف بر روی یک سوبسترای شیشه‌ای می‌تواند دارای خصوصیات جدیدتر، قوی‌تر و یا ضعیف‌تر نسبت به فیلم لایه‌نازک تهیه‌شده از یک ماده باشد. فعالیت ضد باکتریایی فیلم‌های لایه‌نازک به‌دست‌آمده با روش آزمون قطره‌ای تحت تابش پرتو UV و در غیاب آن موردمطالعه قرار گرفت و به‌خوبی نشان داده شد که به‌طورکلی فیلم‌های لایه‌نازک فعالیت ضد باکتریایی قوی در مسیرفتوکاتالیتیکی (تحت تابش نور فرابنفش) و در مسیر کاتالیتیکی (در تاریکی) از خود نشان می‌دهند.این نتایج در مورد نانو کمپوزیت های ساخته‌شده به‌صورت شگفت‌آوری بسیار قوی‌تر ملاحظه شد.فعالیت ضدباکتریایی با استفاده از روش شمارش باکتری ها در هر کلنی ارزیابی و در واحد CFU تعداد باکتری‌های تشکیل‌دهنده کلنی گزارش شد.

 

 

مقالات دیگر
کاربردهایی دارویی میکروجلبک‌ها

صفورا طاطاری ، عبدالمحمد عابدیان کناری


بررسی اشتغال زنان و نتایج آن

معصومه بیدقی


بررسی ویژگی‌های ترابرد الکترونی در یک نانو ورقه بورفنی

مهسا احمدیار ، معصومه علی حسینی