خدمات مرکز


بررسي روش‌های مختلف كاشت بر روي عملكرد ذرت علوفه‌ای رقم کا اس سی هفتصد و چهار

چكيده: غلات از مهم‌ترین گیاهان سطح زمین و تأمین‌کننده 70 درصد غذای مردم کره زمین است دراین‌بین ذرت (L.zea mayse) یکی از قدیمی‌ترین گیاهان زراعی مورداستفاده انسان و دام و خصوصاً طیور است که طبق گزارش سازمان خواروبار جهانی (FAO) بین محصولات زراعی ازنظر عملکرد و میزان تولید در دنیا رتبه اول و ازنظر سطح زیر کشت مقام سوم ( بعد از برنج و گندم) را به خود اختصاص داده است. به‌منظور بررسی اثر روش‌های مختلف کاشت بر روي  صفات عملكرد و مورفولوژيك ذرت علوفه‌ای(zea maysL.var sc704)رقم دندانه اسبی آزمایشی در اراضی منطقه آب روان مشهد در سال زراعی 1391 اجرا گردید.در این آزمایش روش کاشت در سه سطح(کف فارو- یک ردیف روی پشته – دو ردیف روی پشته) با سه تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند نتايج آزمايش نشان داد اثر روش‌های مختلف كاشت بر روي صفت عملكرد در سطح يك درصد معنی‌دار هست و بر روي صفات شاخص برداشت ؛ تعداد كل برگ و ارتفاع بوته غير معنی‌دار است. مقايسه ميانگين روش‌های مختلف كاشت بر روي صفت عملكرد نشان داد بيشترين عملکرد مربوط به يك رديف روي پشته با متوسط ميانگين 51 تن در هكتار و كمترين مربوط به دو رديف روي پشته با متوسط ميانگين 32 تن در هكتار هست.   

مقالات دیگر
بحث توپولوژیکی در رابطه با ناسازگاری و ناسازگاری در پارادوکس یابلو

محمد امین طریقی


آشنایی با زبان برنامه نویسی ، جی ،او

لیلاصفرپور ، امیرحامدی


رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران

عبدالعلی منصف ، نفیسه هاشمیان